INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ KARIÉRNÍHO CENTRA VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

Informace o osobních údajích, které jsou o klientech Kariérního centra VUT zpracovávány

Správce údajů zpracovává o studentech VUT – klientech Kariérního centra VUT (subjektech údajů) následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Osobní číslo VUT
 • Fakulta, na které klient studuje
 • E-mailová adresa
 • Číslo telefonu
 • Informace o době zpracovávání osobních údajů

  Osobní údaje budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT uchovávány po dobu 10 let od data, kdy daný student VUT přestane být klientem Kariérního centra VUT. V případě, že činnost Kariérního centra VUT bude financována nebo spolufinancována z projektů Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání, budou dokumenty s osobními údaji uchovávány po dobu 10 let od po vyplacení poslední platby financující řešení projektu nebo po roce, ve kterém Evropská komise vzhledem k výše uvedenému programu uzavřela své účty. Po uplynutí výše uvedených lhůt budou dokumenty s osobními údaji posouzeny a buď předány do Archivu VUT nebo navrženy ke zničení. V případě, že dokumenty nebudou navrženy k archivaci, budou odpovídající data v elektronických informačních systémech vymazána.

  Zákonnost zpracování osobních údajů

  Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva.

  Předávání osobních údajů

  Osobní údaje klientů Kariérního centra VUT mohou být v případě financování činnosti centra z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání předávány řídícímu orgánu projektu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a kontrolním orgánům.

  Práva subjektů údajů

  Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.

  Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

  Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .