Nekonečné porady či nezpochybnitelný šéf. Zjistěte, jak se pracuje jinde ve světě

23.8.2021

V době globalizace a přibývající práce na dálku máme pocit, že víme, jak to ve světě funguje. Pokud ale vyrazíte na stáž nebo získáte dlouhodobou práci v zahraničí, můžete být poněkud překvapení. Už holandský psycholog a sociolog Geert Hofstede totiž upozornil na rozdíly mezi národy a ukázal, jak se tyto kulturní odlišnosti mohou projevit v práci. Na co se tedy připravit, pokud se chystáte pracovat například v Asii či Skandinávii?

Již zmíněný Geert Hofstede zkoumal tisíce zaměstnanců společnosti IBM v různých zemích a přišel s pojmem kulturní dimenze. To znamená, že identifikoval několik kategorií, v rámci kterých se zaměstnanci či celé pobočky liší od jiných v ostatních částech světa. Obvykle do těchto kulturních dimenzí zasahuje historie, zvyklosti či náboženství dané země.

Konkrétně ho zajímalo, jak lidé vnímají moc, jak důležitá je pro ně individualita, zda se přiklání spíše k maskulinitě či feminitě, jak velká je jejich potřeba vyhýbat se nejistotě a zda jsou spíše dlouhodobě, nebo krátkodobě orientovaní.

Plnění příkazů vs. hledání shody

Dimenze vztahu k autoritě či moci ukazuje, jaká míra nerovnosti je lidmi očekávaná a přijímaná. Zatímco v asijských zemích či například v Jižní Americe jsou hranice mezi sociálními vrstvami pevně dané a autorita není zpochybňována, například ve Skandinávii je větší důraz na rovnost. V severských zemích tak často ve firmách lidé diskutují bez ohledu na svou konkrétní roli či titul. Není vnímáno jako nepřijatelné zpochybnit rozhodnutí svého nadřízeného. Zatímco například v japonské firmě se musíte připravit spíše na to, že dostanete úkol a očekává se, že ho bez ptaní splníte, ve Skandinávii možná o některých zadáních budete diskutovat dlouhé hodiny, než dojdete ke konsenzu a všichni budou spokojeni.

Řád a pravidla vs. riskování a soutěživost

Vyhýbání se nejistotě vypovídá o schopnosti dané společnosti pracovat s nejistotou a nebezpečím. Pokud má daná kultura nízkou ochotu fungovat v nejistotě, vytváří si systémy pravidel, zákonů, příkazů a zákazů. Geert Hofstede ve svých výzkumech mezi takové země zařadil například Řecko, Japonsko, Mexiko, Izrael či Německo. V zemích, které stojí na opačné straně spektra, jsou lidé ochotní více riskovat a soutěžit. Pravidla jsou nastavená spíše obecně, takže vystihují hlavní myšlenku, ale nepokrývají všechny možné případy. Mezi takové země se řadí například Velká Británie, Dánsko či USA. Pokud tedy nastoupíte na stáž do německé firmy, měli byste se připravit na jasně daná pravidla a vyžadování dodržování předem daných postupů. Naopak v americké firmě se od vás bude čekat proaktivita a ochota riskovat, abyste byli vidět a prosadili se.

Vlastní ambice vs. spokojenost skupiny

Dimenze individualismu zkoumá, do jaké míry se lidé identifikují jako samostatní jedinci a do jaké jsou součástí skupiny. Pro kolektivní kultury je důležitý souhlas a spokojenost celé skupiny, obvykle jsou lidé provázáni silnými vazbami a potřeby a přání skupiny upřednostňují před svými vlastními ambicemi a názory. Silně individualistické země jsou například USA, Velká Británie či Holandsko. Naopak skupinově funguje například Guatemala, Ekvádor či Kolumbie.

Výkonný hrdina vs. citlivý posluchač

Zatímco v maskulinní kultuře je důležitý výkon, úspěch a hrdinství, pokud se ocitnete v silně feminní společnosti, bude se cenit spíše vaše schopnost empatie, navazování vztahů a umění řešit spory kompromisem. Tlak na výkon a úspěch pocítíte v japonských, maďarských či například italských organizacích, kde zejména u mužů mohou být citovost a důraz na vztahy vnímány jako slabost. Naopak ve Švédsku, Norsku či Dánsku si můžete dovolit projevit své pocity a ve firmě dál dojdete, pokud budete mít s lidmi vybudované vztahy založené na důvěře a pochopení.

Pokud vás kulturní dimenze zaujaly a rádi byste se dozvěděli víc, podrobnosti najdete například zde nebo zde.

Tento článek je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430.
Autor: Zuzana Hübnerová

Zpět na přehled všech článků