Referent/referentka stavebního úřadu Úřadu městyse Černá Hora

Úřad městyse Černá Hora
Černá Hora
Práce na plný úvazek
před týdnem

Úřad městyse Černá Hora přijme referenta/ku stavebního úřadu. Veřejnou výzvu úřadu v plné znění ve formátu pdf naleznete zde.

Popis pozice

 • Druh práce: výkon agendy stavebního úřadu Úřadu městyse Černá Hora
 • Místo výkonu práce: Černá Hora
 • Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10
 • Předpokládaný termín nástupu do práce: červenec 2021
 • Doba trvání pracovního poměru: doba určitá – náhrada za úřednici dočasně nepřítomnou z důvodu čerpání mateřské a rodičovské dovolené

Požadujeme

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • věk nejméně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka.

Kvalifikační požadavky dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, splňuje zájemce, který má:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Další požadavky na zájemce:

 • řidičský průkaz sk. B,
 • znalost stavebního zákona a správního řádu výhodou,
 • složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru,
 • již složená zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou.

Přihláška

Písemná přihláška zájemce musí dle § 6 odst. 3 zákona obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklad o délce praxe v oboru stavebnictví, má-li zájemce nějakou.

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými doklady doručte nejpozději do 23. 6. 2021 poštou nebo osobně na adresu: Úřad městyse Černá Hora, Ing. Jiří Rydval, tajemník úřadu, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora. Obálku označte textem „Referent (referentka) SÚ“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným z přihlášených zájemců. Zájemce nese náklady, které mu v souvislosti s podáním přihlášky vznikly. Správcem osobních údajů je městys Černá Hora. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výběru uchazeče na vyhlášenou pracovní funkci. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.cernahora.eu.

NAVAŽTE SPOLUPRÁCI S VUT

Máte zájem stát se partnerem VUT? Chcete našim studentům nabídnout pracovní příležitost? Kontaktujte nás pro více informací kariera@vut.cz