Referent územního plánování odboru hlavního architekta

Magistrát města Pardubic, Pardubice
Magistrát města Pardubic, Pardubice
na dobu určitou
10. 11. 2019

Popis pozice

– pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pro správní území města Pardubice
– pořizování nástrojů územního plánování včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
– zpracovávání závazných stanovisek a kvalifikovaných vyjádření k záměrům a projektům ve vztahu k územně plánovací dokumentaci a podkladům
– zajišťování informační a konzultační činnosti pro stavebníky jako pořizovatel územně plánovací dokumentace

Požadujeme

vzdělání vysokoškolské
– vzdělání dle § 24 odst. 3 stavebního zákona
– praxe v oboru výhodou
– zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního plánování výhodou
– znalost zákonných norem v oboru a schopnost jejich aplikace v praxi (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 262/2006 Sb., stavební zákon)
– praxe ve veřejné správě výhodou
– praxe v pořizování územně plánovací dokumentace výhodou
– výhodou osvědčení o autorizaci České komory architektů
– schopnost koncepčního a analytického myšlení
– příjemné vystupování, komunikativnost
– znalost práce na PC (MS Office, CAD)
– řidičský průkaz sk. B s aktivní praxí výhodou

 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
I. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
– je státním občanem České republiky, popřípadě
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má
v České republice trvalý pobyt
– dosáhla věku 18 let
– je způsobilá k právním úkonům
– je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona
– ovládá jednací jazyk
II. uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
III. k přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
b) motivační dopis
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– ORIGINÁL
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
IV. k přihlášce dále připojte tyto nepovinné údaje:
– telefonický a e-mailový kontakt
Nedoložení nepovinných údajů nebude předmětem hodnocení a nebude mít vliv na konečné rozhodnutí o případném uzavření pracovněprávního vztahu.

Nabízíme

– stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
– motivační finanční ohodnocení (po zapracování až cca 35 000,- Kč hrubého/měsíc)
– mimořádné odměny
– pružnou pracovní dobu
– 5 týdnů dovolené, 3 dny placeného zdravotního volna
– podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání (vč. jazykových kurzů)
– výhodné telefonní tarify
– stravenky v hodnotě 100,- Kč/kus (příspěvek zaměstnavatele 76,- Kč/kus)
– příspěvek na penzijní připojištění 1 000,- Kč/měsíc
– příspěvek na kulturní a sportovní vyžití

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte do 11.11.2019 buď osobně na podatelnu magistrátu – náměstí Republiky 12, (do 17.00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny magistrátu) na adresu:
Magistrát města Pardubic
Kancelář tajemníka – personální oddělení
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Uzavřenou obálku včetně požadovaných listin označte slovy „neotvírat“ a „číslem a názvem výběrového řízení“. Případné dotazy zodpoví Ing. Ivana Matičková, vedoucí personálního oddělení, tel. 466 859 419 nebo Mgr. Daniela Staňková tel. 466 859 497. Dotazy k náplni práce zodpoví Ing. arch. Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta, tel.: 466859138
Přihlášky zaslané po uvedeném datu nelze zařadit do výběrového řízení.

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, IČO: 00274046) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je naplnění právní povinnosti ve smyslu z. č. 312/2002 Sb., který uchazečům ukládá prokázat splnění požadavků pro výkon funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení a dále podkladem pro uzavření pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem.
Sdělení e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce umožňuje zefektivnění komunikace mezi uchazečem a správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče o termínech pohovorů, k doplnění přihlášky apod.).
Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma členů výběrové komise, osob pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce, a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich korespondenční adresu.
Subjekt údajů má v čl. 15 až 22 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.pardubice.eu v sekci Úřad – Radnice.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo místo neobsadit.

NAVAŽTE SPOLUPRÁCI S VUT

Máte zájem stát se partnerem VUT? Chcete našim studentům nabídnout pracovní příležitost? Kontaktujte nás pro více informací kariera@vut.cz