Základy pracovního práva: HPP, DPP, DPČ

20.11.2020

Pracovní právo bývá jedno z prvních právních odvětví, na které narazíte, když začnete s vyděláváním a prací. V článku si rozkryjeme část jeho tajů a zjistíme, že nemusí být strašákem. V pracovním právu se můžete v podstatě setkat pouze se dvěma typy základních pracovněprávních vztahů – s pracovním poměrem a vztahy založenými dohodami (dohody jsou dvojího typu). To znamená, že můžete narazit maximálně na tři typy smluv. Všechny si postupně osvětlíme níže.

Pracovní poměr založen pracovní smlouvou

Pod pojmem “pracovněprávní vztah” se nejčastěji schovává pracovní poměr založený pracovní smlouvou. V té je vždy možné dohledat druh práce, místo jejího výkonu a den nástupu. Smlouva musí být uzavřena písemně.

Zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Jeden zaměstnanec může mít sjednáno neomezeně pracovních smluv, ovšem je povinen dodržet sjednanou pracovní dobu, stejně jako má povinnost pracovat řádně, což znamená, že může sjednávat jiné pracovní poměry jen do té míry, do jaké je schopen plnit tyto povinnosti vyplývající z pracovního poměru.

Pracovní poměr je výhodný hlavně svou širokou ochranou zaměstnance v rámci tohoto právního vztahu. Jste-li v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou, tak získáváte nejvyšší míru ochrany zákoníkem práce, kterou lze získat.

Další možné ujednání pracovní smlouvy

V pracovní smlouvě se dá domluvit na zkušební době. Zkušební doba může trvat maximálně 3 po sobě jdoucí měsíce ode dne vzniku pracovního poměru, příp. 6 měsíců v případě vedoucího zaměstnance. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den nástupu do práce a nesmí být dodatečně prodlužována. Je-li tedy sjednána po dobu kratší, než tři měsíce, nesmí být prodloužena po uplynutí doby, na kterou je sjednána. Pracovní poměr jde ve zkušební době ukončit ze dne na den jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Pracovní poměr lze sjednat na dobu určitou. Maximální doba na kterou lze takto pracovní poměr jednou smlouvou sjednat je 3 roky. Pracovní poměr na dobu určitou lze 2x za sebou prodloužit. Pokud není ve smlouvě uvedeno, že je pracovní poměr sjednán na dobu určitou, je automaticky sjednán na dobu neurčitou.

V pracovní smlouvě se dále mohou objevit další ujednání např. o pracovní době, dovolené, pracovních cestách, mlčenlivosti, ochraně obchodního tajemství apod.
Ať jsou ustanovení jakákoli, nelze jimi porušit základní ochranu zaměstnance. Vše co je zákonem stanoveno jako vaše právo (např. 20 dní dovolené), nelze ani pracovní smlouvou stanovit jinak. Práva lze v tomto směru pouze přidávat. Stejně jako se lze zavázat k vyšším povinnostem, pokud to není v rozporu se zákoníkem práce.

Mzda

Mzda je rovněž ujednáním, které nemusí nutně být uvedeno v pracovní smlouvě. Časté bývá určení mzdového výměru mimo pracovní smlouvu, stejně jako určení mzdy vnitřním předpisem zaměstnavatele hromadně, dle určitých podmínek. V případě, že není mzda sjednána v pracovní smlouvě znamená to, že její výši může zaměstnavatel jednostranně měnit oběma směry.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Základním rozdílem dohod od pracovního poměru je právě míra ochrany pracovníka ustanoveními v zákoníku práce. V rámci těchto dohod není povinnost zaměstnavatele rozvrhnout pracovní dobu, což může vést k tomu, že máte sice se zaměstnavatelem sjednanou dohodu, ale fakticky práci nekonáte a ani logicky nedostáváte odměnu.

Dále se v právním vztahu založeném dohodou nepoužije celá škála ustanovení zákoníku práce, např. ustanovení o převedení na jinou práci, odstupném, dovolené, o překážkách v práci, skončení pracovního poměru nebo o cestovních náhradách. Většina z toho musí být v dohodě výslovně sjednána, aby bylo možné užít ochranné funkce těchto ustanovení.

Dohoda o provedení práce

Zákon u tohoto typu dohody dává poměrně velkou smluvní svobodu, povinným ujednáním je pouze doba, na kterou se DPP uzavírá. Odpracovat na ni lze až 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Většinou jde o práce do deseti tisíc měsíčně – což je částka, do které jsou odpuštěny odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti

Povinnými náležitostmi dohody o pracovní činnosti jsou sjednaná práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se DPČ uzavírá. Maximální rozsah týdenní práce, který lze na tuto dohodu odpracovat je půl týdenní pracovní doby, což je 20 hodin týdně. Ovšem může být stanoveno až roční vyrovnávací období, což znamená, že 20 hodin týdně lze odpracovat v průměru v tomto období. Prakticky to znamená, že např. jeden týden se pracuje více a vyrovná se to dalším týdnem, kdy se pracuje méně apod. Při odměně do 3 000 Kč měsíčně jsou rovněž odpuštěny odvody na zdravotní a sociální pojištění.

 

Tento článek je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430.

autoři: Markéta Rolincová, Vojtěch Očenášek

Zpět na přehled všech článků