Základy práva – osoba samostatně výdělečně činná

18.12.2020

Jednou z možných forem, jak podnikat, je stát se osobou samostatně výdělečně činnou. Je to v celku jednoduchá forma, jak s podnikáním začít. Nejčastěji můžete slyšet o živnostenském podnikání – a založit živnost určitě není raketová věda. Jaké jsou další možnosti a jak se jednotlivé typy živností od sebe liší? Co udělat pro založení živnosti? To vše osvětlíme v článku.

Osoba samostatně výdělečně činná a podnikání

Osobou samostatně výdělečně činnou se rozumí osoba vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, tudíž ve většině případů podnikající. Podnikání lze ještě definovat tak, že je to činnost vykonává na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku.

Podnikat lze živnostenským nebo neživnostenským způsobem. Živnostenské podnikání definuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Zjednodušeně řečeno, vše co tento zákon pokrývá je podnikáním živnostenským, vše co nepokrývá je podnikáním neživnostenským. Zákon ve svém
§ 3 vyjmenovává, co živností není. Neživnostenské způsoby podnikání jsou upraveny zvláštními právními předpisy a většinou jejich provozování bývá spojeno se složitějšími podmínkami než tomu bývá u živností. Namátkově uvedu příklad, že jednou z neživnostenských způsobů podnikání je samostatné provozování činnosti lékaře.

Podmínky živnosti

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Jako bezúhonný nebude pro účely provozování živnosti posouzen ten, který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, nebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje.

Typy živností

Živnosti jsou ohlašovací a koncesované. Jejich kompletní výpis lze najít v přílohách živnostenského zákona. Oprávnění provozovat živnost vzniká u ohlašovacích živností dnem ohlášení a u koncesovaných dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Ohlašovacími živnostmi jsou živnosti řemeslné, vázané a volné. Živnosti řemeslné jsou živnosti, které vyžadují odbornou způsobilost. Živností řemeslnou je např. řeznictví a uzenářství, mlékárenství, pekařství, cukrářství apod. Stejně tak živnosti vázané vyžadují odbornou způsobilost, ale mohou být upraveny i zvláštními právními předpisy.  Tady si zase můžeme představit např. geologické práce, oční optika nebo projektová činnost ve výstavbě. Živnost volná je živností opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování se nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou postačí splnění všeobecných podmínek provozování živnosti. Živností volnou může být např. výroba a opravy čalounických výrobků.

Živnosti koncesované jsou živnosti, na jejichž regulaci má stát zájem a které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost. Příkladem koncesované živnosti může být vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva.

Založení živnosti

Živnosti se ohlašují nebo se o ně žádá u živnostenských úřadů. Žádat nebo ohlašovat lze přes jednotný registrační formulář, který dostanete na úřadě k vyplnění. Celý tento úkon podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč. Jednotný registrační formulář můžete vyplnit i elektronicky (formulář lze najít na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu) a zaslat datovou schránkou na příslušný živnostenský úřad.

Jednotným registračním formulářem se zahajuje, přerušuje nebo ukončuje živnost. Zároveň přes něj pošlete registraci k dani z příjmu, oznámení zdravotní pojišťovně a oznámení správě sociálního zabezpečení. V případě přerušení nebo ukončení živnosti tyto skutečnosti také oznamujete zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení přes tento formulář.

Pokud ohlašovatel splní všechny podmínky, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. V případě koncesované živosti tak učiní do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

 

Tento článek je realizován v rámci projektu Moderní a otevřené studium techniky CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430.

autor: Markéta Rolincová

Zpět na přehled všech článků